Privacy statement Relatie- en Gezinstherapie Karin Leenards

Relatie- en Gezinstherapie Karin Leenards, gevestigd te Vlijmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53843703, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Karin Leenards met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Karin Leenards persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Karin Leenards;
 3. bezoekers van www.relatietherapieleenards.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Karin Leenards;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Karin Leenards contact opnemen of van wie Karin Leenards persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Karin Leenards verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Karin Leenards zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

Doeleinden verwerking

Karin Leenards verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.relatietherapieleenards.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

Rechtsgrond

Karin Leenards verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Karin Leenards kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Karin Leenards persoonsgegevens verwerken. Karin Leenards sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Karin Leenards gebruikt de basis van een WordPress website. WordPress maakt standaard gebruik van twee soorten cookies nl: sessie en reaktie.  Deze zijn gekoppeld aan de domein naam: www.realatietherapieleenards.nl.   

Persoonsgegevens delen met derden

Karin Leenards deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Karin Leenards deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. In het kader van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld kan na het doorlopen van het afwegingkader gegevens gedeeld worden met Veilig Thuis door Karin Leenards.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Doorgifte buiten de EER

Karin Leenards geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Karin Leenards ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Karin Leenards bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Karin Leenards hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement

Karin Leenards kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Karin Leenards gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Karin Leenards te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Karin Leenards door een e-mailbericht te sturen naar info @ relatietherapieleenards.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Karin Leenards persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Karin Leenards door een e-mailbericht te sturen naar info @ relatietherapieleenards.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).